Toruńskie miejsca pamięci

W tradycyjnym ujęciu miejsca pamięci to przede wszystkim: pomniki, tablice pamiątkowe, groby, cmentarze (wojenne), budowle albo ich pozostałości, upamiętniające postaci lub wydarzenia znaczące dla narodu i państwa. Nadrzędnym celem istnienia tak rozumianych, zobiektywizowanych i „usakralizowanych” miejsc pamięci jest kształtowanie świadomości narodowej obywateli danego państwa. Tak pojmowane miejsca pamięci mają materialną/przestrzenną postać, są naznaczone patosem i mają często martyrologiczną wymowę.

Aktualne rozumienie miejsc pamięci oznacza niemal wszystkie przejawy obecności przeszłości we współczesności. Za metaforyczne miejsca pamięci uznać można nie tylko miejsca geograficzne czy architektoniczne, ale także realne i mityczne postaci, wydarzenia, pieśni, hasła, symbole, teksty literackie, święta, rytuały, zdjęcia, czy też tradycje. Tak pojmowane miejsca pamięci są ważne nie tylko z punktu widzenia narodu, ale również mniejszych zbiorowości oraz grup społecznych. Bazują na zindywidualizowanej i zdemokratyzowanej pamięci, do której  interpretowania mają prawo nie tylko zawodowi historycy (obecnie równie silnie zainteresowani ustalaniem obiektywnych faktów, co poznaniem sposobów w jaki przeszłość jest/została zapamiętana), ale także świadkowie zdarzeń, media.

Poniżej zamieszczona jest mapa prezentująca lokalizację znajdujących się w Toruniu wybranych miejsc pamięci. Została ona opracowana w oparciu o publikacje Antoniego Ziółkiewicza pt. Toruńskie pomniki, tablice, kamienie. Powstała, aby inspirować do własnych poszukiwań, indywidualnego nadawania znaczeń toruńskim miejscom pamięci oraz refleksji dotyczącej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości (własnej i miasta). Umożliwiać wytyczanie spersonalizowanych tras wędrówek po grodzie Kopernika.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie wszelkich propozycji uzupełniania niniejszej mapy o kolejne toruńskie miejsca pamięci oraz dzielenie się z innymi własnymi rozważaniami dotyczącymi toruńskich miejsc żywej pamięci za pomocą znajdującego się w zakładce KONTAKT generatora wiadomości.